{ Atlase kasutamine? }
  Kahjustus on objekti muutus, mis mõjub negatiivselt: 1) objekti seisundile ja väärtustele kas tervikuna või osaliselt; 2) objekti kui mingi kogu osa väärtustele; 3) objekti või kogu, millesse antud objekt kuulub, kasutamisele. Käesoleva kahjustuste atlase eesmärgiks on kirjeldada ainult raamatu füüsilisi kahjustusi, ehk siis negatiivseid muutusi raamatu materjalides ja struktuuris.

  Kuna raamat koosneb selgesti eristatavatest osadest, milledel on sageli iseloomulikud kahjustused, siis jagatakse raamat kolmeks osaks:
  - sisuplokk;
  - sisuploki kinnitus;
  - köide.

  Raamatu osadel esinevad füüsilised kahjutused jagatakse kahjustus-tüüpidesse. Kahjustustüübid on diskreetsed, morfoloogiliste (kuju, suurus, asukoht, värvus) või instrumentaalselt mõõdetavate (pH) tunnuste alusel kergesti eristatavad kahjustuste grupid.

  Valdav osa kahjustustüüpe on eristatavad visuaalsel vaatlusel. Selle hõlbustamiseks on atlases iga kahjustuse tüübi juures on toodud kirjeldus koos fotodega. Tehnilisi mõõteseadmeid on vaja ainult paberi pH (happelisuse) määramiseks.

  Iga konkreetse kahjustuse esinemise määr (ulatus) võib olla erinev, seda kirjeldab kahjustuse kategooria. Kahjustuste kategooriad esitatakse kahel viisil:

  - osad kahjustused on kirjeldatud nelja kategooria abil:

  1 – kahjustus ei esine;
  2 – kahjustus esineb osaliselt;
  3 – kahjustus esineb;
  4 – kahjustus on tugev;

  - osade kahjustuste korral eristatakse kahte kategooriat: esineb/ei esine.

  Kahjustuste kirjeldamise eesmärgiks on raamatu seisundi määramine. Selleks summeeritakse erinevad kahjutuste tüübid ja kategooriad kokku-võtlikeks seisundiindeksiteks. Seisundiindeksite leidmiseks on atlase juures võimalik kasutada ka raamatu seisundi kalkulaatorit.

  Raamatu seisundi kalkulaatri kasutamisel märkige vastava kahjustustüübi juures õige kahjustuskategooria. Vajutusega nupule “Kalkuleeri tulemused” avaneb kalkulaatori lehekülg, kus tuuakse ära kirjeldatava raamatu seisundi-indeksid:
  - paberi mehaaniline seisund;
  - paberi keemiline seisund;
  - paberi üldseisund;
  - sisuplokikinnituse seisund;
  - köite seisund;
  - raamatu üldseisund.

  Märkuste lahtrisse saab trükkida raamatu andmed, mis prinditakse välja koos seisundiindeksitega.

   

  Valikud puudu!