Eesti varajase trükise andmebaas koondab käesolevalt Rootsiaegse Tartu ja Tartu-Pärnu ülikooli Academia Gustaviana (1632-1656) ja Academia Gustavo-Carolina (1690-1710) trükikojas ilmunud ligikaudu pooleteisttuhandest trükisest neid eksemplare, mis on hoiul Eesti raamatukogudes ja arhiivides. Andmebaasi aluseks on võetud Ene-Lille Jaansoni koostatud Tartu Ülikooli Rootsi-aegsete trükiste bibliograafia.* Edaspidi on plaanis andmebaasi laiendada nii ajalises kui ka geograafilises plaanis, piirdudes enam mitte ainult 17. sajandi ja Eestis ilmunud trükistega.

Eesti varajase trükise andmebaas on jagatud järgmisteks rubriikideks:

EKSEMPLAR. Selle jaotuse all on ära toodud iga eksemplari bibliograafilised andmed: laad, autor(id), pealkiri, ilmumisandmed, formaat, lk arv, trükitehnilised iseärasused, teadaolev leidumus teistes raamatukogudes ning kommentaarid ilmunud uuestirükkide või publitseeringute kohta. Eksemplari juures on hinnatud ka selle seisundit, võttes aluseks Raamatukahjustuste atlases välja pakutud põhimõtteid.

PABERI alajaotus koondab infot trükistes kasutatud paberi kohta, välja on toodud paberi üldine kvaliteet, võimalik päritolu ja ükshaaval kõik konkreetses eksemplaris esinevad vesimärgid. Vesimärgi kirjelduses on kasutatud IPH (International Association of Paper Historians) poolt standardiseeritud vesimärkide tüpoloogia põhiklasse.** Lisaks on toodud vabas vormis vesimärgi kirjeldus, asukoht trükises ja lehel, võimalusel mõõdud, andmed ahel- ja ribijoonte tiheduse kohta ning seosed teiste vesimärkidega.

Iga ühe lehe piires esinev vesimärk, nii tervikuna kui ka osaliselt nähtav, on saanud andmebaasis oma numbri, seda ka juhul, kui samas trükises on võimalik kindlaks teha vesimärgi teine pool. Viimasel juhul on vastav info lisatud kommentaari lahtrisse.


Edaspidi on plaanis andmebaasi lisada ka KÖITE kirjeldus.

Andmebaas võimaldab kirjeid teatud tunnusest lähtuvalt sirvida, teostada nii liht- kui ka täppisotsingut, samuti on pakutud valik otsida etteantud kriteeriumite järgi, nagu näiteks vesimärkide klassifikatsioon või ilmumiskoht.

Andmebaasis on hetkel 522 eksemplari kirjeldust Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi ja Eesti Kirjandusmuuseumi kogudest. Andmebaasi täieneb pidevalt ning lähiajal on lisandumas  Ajalooarhiivis ning Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus hoiul olevad 17. sajandi Tartu ülikooli trükikoja trükised.


Andmebaasi kirjed on seotud üle-euroopalise Bernsteini projekti The Memory of Paper andmekogudega, mille raames on loodud laiaulatuslik paberiekspertiisi ja -ajaloo digitaalne keskkond, ühendades ühe internetiportaali alla Euroopa olulisemad paberi- ja vesimärkide andmebaasid. Selline ühtne veebiportaal võimaldab teostada otsinguid piirkonniti, periooditi või lähtudes näiteks vesimärkide tüpoloogiast. Käesoleva andmebaasi tunnus Bernsteini portaalis on EEP (Estonian Early Prints).

Eesti varajase trükise andmebaas on valminud Eesti Teadusfondi grandi nr 8205 “Vesimärgid ja paberi ajalugu varauusaegses Eestis“ raames. Andmebaasi koostasid Meelis Friedenthal, Kurmo Konsa, Janet Laidla, Anu Lepp ja Piret Lotman. Tehniline teostus OÜ 5Dvision.

Kõik kommentaarid ja ettepanekud on teretulnud aadressil info@paber.ut.ee.

 

* Ene-Lille Jaanson, Tartu ülikooli trükikoda 1632-1710: ajalugu ja trükiste bibliograafia =  Druckerei der Universität Dorpat 1632-1710: Geschichte und Bibliographie der Druckschriften (Tartu: Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2000).

** International Standard for the registration of papers with or without watermarks, Typological Index, Version 2.0 (IPH, 1997).